logo CPRN
Home Nieuws CPRN Activiteiten Agenda Contact TV-serie Seminar
welkom op de website van het CPRN

LEDEN

Architectuur Centrum Nijmegen
AWN Vereniging van vrijwilligers in de archeologie, afdeling Nijmegen e.o.
De Bastei / Museum De Stratemakertoren
Europese Stichting Joris Ivens
Gebroeders van Limburg
Gemeente Nijmegen (geen lid maar adviseur en toehoorder)
Gilde Nijmegen
Heemschut Gelderland
Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek
Historische Vereniging Marithaime
In Paradisum
Museum Het Valkhof
Museumpark Orientalis
Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945
Nederlandse Genealogische Vereniging (Kwartier van Nijmegen)
NEM Novio Experience Museum
Nijmegen Blijft In Beeld
Noviomagus.nl
Numaga
NVOB Cultuurfonds
Oranjestichting
Regio VVV Rijk van Nijmegen
Regionaal Archief Nijmegen
Stedelijk 4 & 5 mei Comité Nijmegen
Stichting Romeinenfestival
Stichting Stevenskerk
STIENEO
Valkhof Vereniging
Van 't Lindenhoutmuseum
Vereniging Buren zonder Grenzen / Nachbarn ohne Grenzen e.V
Vrienden van Concertgebouw De Vereeniging


 


Nieuws

brief CPRN dd 16-6-14 aan de gemeenteraad van Nijmegen inzake de Rekenkamer en het Romeins aquaduct

geplaatst op: 17-6-2014
 Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen                                                                                                                                                        

 

Aan: De gemeenteraad van Nijmegen

Betreft: De Rekenkamer en het Romeinse aquaduct

                                                                                                                                 
Nijmegen, 16 juni 2014

 

Geachte leden van de gemeenteraad,

            Het Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen (CPRN) heeft kennis genomen van de discussie over het Romeinse aquaduct van Berg en Dal naar Nijmegen. Hierbij zijn wij in het bijzonder getroffen door de bijdrage van de Nijmeegse Rekenkamer. Wij hebben ernstige kritiek op het optreden van de rekenkamer in deze kwestie. Deze rekenkamer heeft gemeend om op eigen gezag een oriënterend onderzoek in te moeten stellen naar de wetenschappelijke onderbouwing van het Romeinse aquaduct; naar eigen zeggen om mogelijke imagoschade van Nijmegen te voorkomen.  Zij heeft dit besluit genomen naar aanleiding van het verzoek van een inwoner van Nijmegen, die al eerder op meerdere plaatsen zijn twijfels heeft geuit over de toeschrijving aan een Romeins aquaduct van zes samenhangende aardwerken die zijn gevonden in de gemeenten Nijmegen en Groesbeek. Dat deze inwoner zijn twijfels uit, is zijn goed recht; dat de rekenkamer echter heeft besloten om op zijn verzoek in te gaan kunnen wij niet begrijpen . 

Wat wij als CPRN constateren is het volgende:


1-         De Romeinse legerplaatsen in Nijmegen-Oost hadden behoefte aan een royale en betrouwbare  watertoevoer. In de ruime directe omgeving is daarvoor geen bron aanwijsbaar; pas in Berg en Dal zijn bronnen met voldoende capaciteit om in deze behoefte te voorzien. Tot heden is er geen andere hypothese dan die van het Romeinse aquaduct geformuleerd, die een oplossing biedt voor het probleem van de watervoorziening voor de Romeinse troepen op de Hunerberg. Deze hypothese biedt bovendien een passende en logische samenhang voor een zestal aardwerken, waarbij evident door de mens in het natuurlijke landschap is ingegrepen. Daarom is in wetenschappelijke publicaties tot heden geconcludeerd dat de hypothese van een Romeins aquaduct goed past bij de waarnemingen van de aardwerken in het veld en de daarop gebaseerde berekeningen met betrekking tot hoogteverloop en grond-verplaatsingen. In elk geval is de casus voor deze hypothese voldoende overtuigend gesteld om aan het tracé een beschermde status als Rijksmonument te geven.


2-         De Nijmeegse Rekenkamer heeft zich in dit oriënterend onderzoek gebaseerd op door de aanvrager ingestuurde bronnen, inclusief een schrijven van de aanvrager zelf. Het CPRN concludeert dat voor benoeming tot lid van de Rekenkamer geen enkele archeologische expertise vereist  is en dat daarom moet worden aangenomen dat, als er al dergelijke expertise in de Rekenkamer aanwezig zou zijn, dit als zuiver toeval moet worden beschouwd. In zo’n situatie zou de Rekenkamer er verstandig aan hebben gedaan om niet in te gaan op het verzoek  van de bovenvermelde Nijmeegse burger. Dat heeft de kamer echter nagelaten;  ze heeft zich in tegendeel op het gladde en dunne ijs begeven van op eigen gezag een stelling te betrekken in een wetenschappelijke discussie. Wij kunnen slechts constateren dat de kamer daarbij is uitgegleden en door het ijs is geslagen. Het CPRN betreurt dat de kamer de archeologen die op dit gebied zijn gespecialiseerd – zowel binnen de gemeente Nijmegen, universiteiten als bij de RCE – niet heeft geraadpleegd.

 

3-         De Rekenkamer heeft onvoldoende rekening gehouden met het feit dat haar rapportage openbaar is. Nu zij op zeer zwakke gronden een opvallend advies heeft gegeven, is dat advies ook heel snel in de media terecht gekomen. Veel dagbladen hebben hier al melding van gemaakt en in andere steden wordt smalend gedaan over het ‘zogenaamde’ Romeinse aquaduct van Nijmegen. Het doel van de Rekenkamer, namelijk het voorkomen van imagoschade van Nijmegen, heeft een tegengesteld resultaat opgeleverd. Juist door dit betwistbare  advies heeft de Rekenkamer een omvangrijke imagoschade berokkend aan de stad. De CPRN vindt dit een zorgelijke uitkomst

 

4-         De Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan van de gemeente Nijmegen, dat echter door taken, benoemingsprocedure en samenstelling een duidelijke relatie met de gemeenteraad heeft.  Wij bepleiten dan ook dat u als gemeenteraad  optreedt om de aangebrachte schade te herstellen.  De ideale aanpak zou voor ons zijn dat u middelen vrijmaakt, waarmee de gemeentelijke archeologen in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de kritieke punten kunnen definiëren waar nieuwe opgravingen de grootste kans hebben om tot aanvullende vondsten te komen met betrekking tot de waarschijnlijkheid en de materialisatie van het Romeinse aquaduct.

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van CPRN


Piet Timmermans, voorzitter ( woordvoering i.v.m. deze brief, 06-521901654)

Paul van der Heijden, lid

 

CC : Media

           

Leden CPRN

1-         AWN afd. Nijmegen, Archeologie Werkgroep Nederland

2-         Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945

3-         Architectuur Centrum Nijmegen

4-         Museumpark Oriëntalis

5-         St. Chariovalda

6-         St. Gebroeders van Limburg

7-         Europese Stichting Joris Ivens

8-         Geschiedenis Ontdekkers Groep (G.O.C.)

9-         Het Gilde Nijmegen

10-       Historisch Huis- en Veldnamen-onderzoek    Kwartier van  Nijmegen

11-       In Paradisum 

12-       Lent 800 (ook Werkgroep Nijmegen Noord)

13-       Lentse Historische Kring

14-       Marithaime, Historische Vereniging voor Elst en Lent

15-       Museum De Stratemakerstoren

16-       Museum Het Valkhof / Vrienden van Museum Het Valkhof

17-       Provinciale Commissie Heemschut Gelderland
18-       Nachbarn ohne Grenze / Buren zonder grenzen

19-       St. Nijmegen Blijft in Beeld

20-       Nederlandse Genealogische Vereniging, Kwartier van Nijmegen

21-       St. Novio Experience Museum (NEM)

22-       Noviomagus.nl
23-       NVOB Cultuurfonds

24-       NUMAGA

25-       Oranjestichting

26-       RTB KAN / VVV Nijmegen
27-       Stedelijk 4 en 5 Mei Comité

28-       St. Romeinen Nu

29-       Valkhof Vereniging

30-       Vlaams Cultureel Kwartier
31-       Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen en Omstreken (STIENEO)

32-       Vrienden van de Vereeniging
33-       Cultuurhistorisch Platform Lingewaard    

34-       Stichting Van ‘t Lindenhoutmuseum
           
            Bestuur CPRN:

Piet Timmermans, voorzitter

André Stufkens, secretaris

Paul van der Heijden, lid

Fer Boshouwers. lid.
            Adresgegevens:

Tel. secretariaat: 024 3888774
Mobiel: 06 53960552

            Postadres secretariaat:
            Postbus 606, 6500 AP Nijmegen


 
 

<< terugAGENDA

Er zijn op dit moment geen agendapunten
 

 

NIEUWS

Symposium: Is er toekomst voor het verleden van Waalfront?
visie CPRN inzake de reconstructie van Fort Krayenhoff dd 24-11-2015
seminar CPRN over Cultuurhistorie en Projectontwikkeling in Museum Het Valkhof op vrijdag 20 maart 2015
brief dd 8-12-2014 inzake Waalfront aan B&W van CPRN en Wijkvereniging Ons Waterkwartier

 

 

 

 
Glashuis 13 - 6511CR  Nijmegen - t 06-20306563 - mail ons