logo CPRN
Home Nieuws CPRN Activiteiten Agenda Contact TV-serie Seminar
welkom op de website van het CPRN

LEDEN

Architectuur Centrum Nijmegen
AWN Vereniging van vrijwilligers in de archeologie, afdeling Nijmegen e.o.
De Bastei / Museum De Stratemakertoren
Europese Stichting Joris Ivens
Gebroeders van Limburg
Gemeente Nijmegen (geen lid maar adviseur en toehoorder)
Gilde Nijmegen
Heemschut Gelderland
Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek
Historische Vereniging Marithaime
In Paradisum
Museum Het Valkhof
Museumpark Orientalis
Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945
Nederlandse Genealogische Vereniging (Kwartier van Nijmegen)
NEM Novio Experience Museum
Nijmegen Blijft In Beeld
Noviomagus.nl
Numaga
NVOB Cultuurfonds
Oranjestichting
Regio VVV Rijk van Nijmegen
Regionaal Archief Nijmegen
Stedelijk 4 & 5 mei Comité Nijmegen
Stichting Romeinenfestival
Stichting Stevenskerk
STIENEO
Valkhof Vereniging
Van 't Lindenhoutmuseum
Vereniging Buren zonder Grenzen / Nachbarn ohne Grenzen e.V
Vrienden van Concertgebouw De Vereeniging


 


Nieuws

brief van het CPRN aan College B&W Nijmegen over het valkhofkwartier

geplaatst op: 9-4-2013
Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen

Betreft: Planvorming en ontwikkeling Valkhofkwartier

Van: Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen (CPRN)

Dd: 02-04-2013

Geacht College van B&W,

Op en rond het Valkhof naderen een aantal uiterst belangrijke initiatieven met grote cultuurhistorische betekenis het moment van uitvoering en komen nieuwe kansen in beeld. Een en ander heeft, op uitnodiging van Museum Het Valkhof, geleid tot een los verband van betrokken organisaties, die besloten hebben om te komen tot een overkoepelende benadering, waarvoor als roepnaam ’het Valkhofkwartier’ is gekozen. Verscheidene leden van het CPRN zijn bij de afzonderlijke initiatieven betrokken, maar ook het CPRN als geheel is een warm voorstander van de ontwikkeling van het Valkhofkwartier. Wij zien daarin een uitgelezen kans om de 2000 jaar van Nijmegen feitelijk in beeld te brengen en in samenhang te beleven.

In eerdere afzonderlijke brieven hebben wij steun uitgesproken, met waar nodig ook kritische noten op de afzonderlijke plannen, voor de herbouw van de Donjon en de restauratie van de Stratemakerstoren / de Bastei. We hebben kennis genomen van de plannen voor een collectie historische schepen in combinatie met een herinrichting van de oostelijke Waalkade. En we hebben gezien dat Museum Het Valkhof al ver is gevorderd met de planvorming voor een aantal belangrijke interne verbouwingen, die er ook toe zullen bijdragen dat het museum zich open kan presenteren in relatie met het Kelfkensbos, het Valkhof en de Waalbrug. Beide afzonderlijke initiatieven hebben onze warme steun.

Waar wij bij u met kracht op willen aandringen is dat de gemeente Nijmegen zijn eigen rol in deze ontwikkelingen op zich neemt. Om werkelijk de ambities waar te maken die onder het banier ’Valkhofkwartier’ zijn samengebracht is gemeentelijke steun nodig, maar niet alleen voor de afzonderlijk initiatieven. Bovenal is het noodzakelijk dat de gemeente de verantwoordelijkheid neemt voor de ruimtelijke kwaliteit van het Valkhofkwartier en daaraan niet alleen een functionele benadering ten grondslag legt. Dat geldt voor elk project afzonderlijk, maar dat geldt nog sterker voor het gebied als geheel en daarvoor vragen wij uw bijzondere inspanning.

Zoals wij al eerder hebben geschreven in onze brief aan u van 16 maart 2012 heeft het CPRN als overkoepelend thema voor de cultuurhistorische inkleuring van Het Valkhofkwartier het Nijmeegse stadsprofiel gekozen voor de positionering van Nijmegen als “scharnierpunt, strategisch gelegen op de stuwwal aan de Waal, als verbinding van continentaal Europa en de Hollandse delta, van Noord- en Zuid Nederland. In de uitwerking hiervan kan allereerst aansluiting worden gezocht bij de volstrekt eigen ligging van Nijmegen op een uitgestrekte hoogte aan de Waal. Vanaf de Romeinse tijd heeft dat Nijmegen een strategische positie bezorgd, met alle voor- en nadelen daarvan. Die hoogte aan de Waal was de basis voor de Romeinse militaire vestiging en de latere keizerpalts; maar ook was die ligging aan de Waal en vlak bij Maas de basis voor de marktstad Noviomagus en de opbloei van de Hanzestad in de Middeleeuwen. Die ligging was de basis voor de sterke oriëntatie op Keulen in de oudheid en Middeleeuwen, maar ook de basis voor de inzet van de vesting- en garnizoensstad Nijmegen als vooruitgeschoven post van fort Holland. Die strategische ligging vormde Nijmegen in 1944/1945 ook tot frontstad en springplank voor operatie Veritable. Door die ligging is Nijmegen een schakel in de verbinding van het (katholieke) zuiden en het (protestantse) noorden van Nederland.”

Wij willen dit pleidooi hier herhalen, omdat dat naadloos past bij de visie van de initiatiefnemers voor het Valkhofkwartier, en omdat de door ons voorgestelde benadering de ondergrond zou kunnen vormen waarop het ontwerp van de openbare ruimte in het Valkhofkwartier niet alleen in functionele zin zal kunnen functioneren, maar ook de presentatie van 2000 jaar Nijmegen en de beleving daarvan wezenlijk zal kunnen ondersteunen. Wij hanteren hierbij overigens een wijde invulling van het betrokken gebied, met inbegrip van de Lindenberg, de Hunnerberg, de Waalbrug, de historische haven en de overgangsgebieden naar het Bataafs Kwartier, naar de Ooijpolder en naar Nijmegen-Oost.

Wij zijn ervan overtuigd dat de plannen voor ’Het Valkhofkwartier’ werkelijk vorm kunnen geven aan het zichtbaar maken en levend houden van 2000 jaar Nijmegen. Hiervoor is het cruciaal dat de gemeente voluit zijn verantwoordelijkheid neemt voor een op die plannen afgestemde vormgeving van de openbare ruimte en daarbij een inhoudelijke grondslag kiest, zoals hierboven door ons omschreven. Zonder aanzienlijke openbare investeringen zullen de afzonderlijke initiatieven een aantal waardevolle projecten opleveren, maar zullen deze niet tot een geïntegreerde beleving kunnen leiden, zoals beoogd met het banier ’Het Valkhofkwartier’. Onze inschatting is dat er ook in de huidige moeilijke economische tijden veel draagvlak is in de stad om deze investeringen te doen. Wij zijn van oordeel dat zo’n keuze, hoe lastig nu mogelijk ook te maken, een grote bijdrage zou leveren aan de liefde van Nijmegenaren voor hun stad en aan de aantrekkingskracht op bezoekers en potentiële nieuwe bewoners.

Namens het Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen,

Piet Timmermans, voorzitter ( 06-51901654, woordvoering over deze brief)

Andre Stufkens , secretaris

Cc : fracties gemeenteraad, media Het Valkhofkwartie

 

Leden CPRN

1- Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN), afd. Nijmegen

2- Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945

3- Architectuur Centrum Nijmegen

4- Museumpark Oriëntalis

5- Stichting Chariovalda

6- Stichting Gebroeders van Limburg

7- Europese Stichting Joris Ivens

8- Geschiedenis Ontdekkers Groep (G.O.C.)

9- Het Gilde Nijmegen

10- Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek, Kwartier van Nijmegen

11- In Paradisum

12- Lent 800 (ook Werkgroep Nijmegen-Noord)

13- Lentse Historische Kring

14- Marithaime, Historische Vereniging voor Elst en Lent

15- Museum De Stratemakerstoren

16- Museum Het Valkhof

17- Vrienden van Museum Het Valkhof

18- Nachbarn ohne Grenze / Buren zonder grenzen

19- Stichting Nijmegen Blijft in Beeld

20- Nederlandse Genealogische Vereniging, Kwartier van Nijmegen

21- Stichting Novio Experience Museum (NEM)

22- Noviomagus.nl 23- NVOB Cultuurfonds

24- NUMAGA

25- Oranjestichting

26- RTB KAN / VVV Nijmegen 27- Stedelijk 4 en 5 Mei Comité

28- Stichting Romeinenfestival

29- Valkhof Vereniging

30- Vlaams Cultureel Kwartier 31- Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen en Omstreken (STIENEO)

32- Vrienden van de Vereeniging 33- Cultuurhistorisch Platform Lingewaard (geassocieerd lid)

34- Stichting Van ‘t Lindenhoutmuseum


Bestuur CPRN:

Piet Timmermans, voorzitter

André Stufkens, secretaris

Rosalie Thomassen, penningmeester

Paul van der Heijden, lid

Fer Boshouwers. lid.

Adresgegevens:

Tel. secretariaat: 024 3888774 Mobiel: 06 53960552

Postadres secretariaat: Postbus 606, 6500 AP Nijmegen


 
 

<< terugAGENDA

Er zijn op dit moment geen agendapunten
 

 

NIEUWS

Symposium: Is er toekomst voor het verleden van Waalfront?
visie CPRN inzake de reconstructie van Fort Krayenhoff dd 24-11-2015
seminar CPRN over Cultuurhistorie en Projectontwikkeling in Museum Het Valkhof op vrijdag 20 maart 2015
brief dd 8-12-2014 inzake Waalfront aan B&W van CPRN en Wijkvereniging Ons Waterkwartier

 

 

 

 
Glashuis 13 - 6511CR  Nijmegen - t 06-20306563 - mail ons